2) Когато За Стоките По Ал

4) Задържането на многоцелеви ваучер след изтичане на валидността му, без да е настъпило фактическо предоставяне на стоки или извършване на услуги, не се смята за доставка на стоката или услугата. За определяне на данъчните задължения на лицето в случаите по чл. Сборната фактура задължително съдържа реквизитите по чл. Фактура или известие към фактура от името и за сметка на данъчно задълженото лице — доставчик, може да издава и получателят по доставката, ако има предварително споразумение между двете страни и при условие че е налице процедура за приемане на всяка фактура или известие към фактура от данъчно задълженото лице, доставящо стоките или услугите. 1, 2 и 3 се налагат и на земеделски производител, който използва моторни горива с намалени ставки в нарушение на чл. 3 доставчикът издава кредитно известие за разликата между данъчната основа на доставката по чл. Електронни фактури и електронни известия към фактури се смятат за издадени на датата, на която доставчикът или друго лице, действащо от негово име, предостави фактурите и известията към фактурите, така че да могат да бъдат получени от клиента. Чл. 119. (1) За доставките, за които издаването на фактура или протокол не е задължително, доставчикът — регистрирано по този закон лице, съставя отчет за извършените продажби, който съдържа обобщена информация за тези доставки за съответния данъчен период.

3) При увеличение на данъчната основа се издава дебитно известие, а при намаление на данъчната основа или при разваляне на доставки — кредитно известие. 9 — 15 за всяка отделна доставка, отразена в сборната фактура, и се издава не по-късно от последния ден на месеца, през който данъкът за доставките е станал изискуем, а при вътреобщностни доставки — в срока по ал. Данъчно задължено лице, регистрирано за прилагане на режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, посочва идентификационния номер за този режим само в митническата декларация за внос по чл. 94, ал. 2 на доставчика, съответно номера по чл. Алинея 18 не се прилага за лица, ползващи интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност и електронни системи с фискална памет. Документирането на доставките с електронни фактури и електронни известия към фактури се извършва, купува пуловери при условие че това документиране се приема от получателя с писмено или мълчаливо съгласие.

107, т. 5, а датата на дерегистрацията е датата на възникване на съответното обстоятелство по чл. 96, ал. 1 за облагаемия оборот за извършените от него доставки, представляващи независима икономическа дейност, или ако са налице основанията по чл. 96, ал. 1, изречение второ, когато е било длъжно, но не е подало заявление за регистрация в срок, се приема, че лицето дължи данък за облагаемите доставки, с които надхвърля облагаемия оборот от 50 000 лв., от датата, на която е надвишен оборотът, до датата, на която е регистрирано от органа по приходите, или до датата, на която са отпаднали основанията за регистрация. 97, 97а и 99 се извършва от органа по приходите в тридневен срок от подаване на заявлението за регистрация. Когато само част от доставките на стоките и услугите по ал. Чл. 105. (1) При загубване, повреждане или унищожаване на удостоверението регистрираното лице е длъжно в 7-дневен срок от настъпване на което и да е от обстоятелствата да уведоми писмено за това компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация.

4) В срок 7 дни от постъпване на заявлението органът по приходите извършва проверка на основанието за дерегистрация. 1 и 2 трябва да съдържа основанието за дерегистрация. Известието към фактура може да не съдържа реквизитите по чл. При писмено искане от регистрираното лице в 7-дневен срок органът по приходите издава удостоверение в един или повече екземпляра съгласно искането на лицето. Нашите LED осветителни специалисти могат да Ви помогнат да изберете правилните светодиодни продукти, подходящи за всякакви случаи — от преоборудването на търговска сграда до изпълнение на проект за градинско или домашно LED осветление. Но като се има предвид, че не трябва да се пести от здраве и комфорт, високата цена по-скоро не е недостатък, а необходимост от еднократна инвестиция. 98 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г., изм. 1 и при условията на взаимност министърът на финансите или упълномощено от него лице може да поиска от съда да разкрие банкова тайна по смисъла на чл.

В случай, че имате почти всички запитвания, в които, освен как да използвате лов с отстъпка, може да се свържете с нас в нашата уеб страница.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *